Giới thiệu > ISO 9001-2008 > Mục tiêu chất lượng

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2014

  • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và năng lực quản trị của HOSE chuẩn bị triển khai tòa nhà B, trung tâm dự phòng, hệ thống công nghệ thông tin mới và sáp nhập 2 Sở.
  • Đẩy mạnh triển khai và phát triển thêm các sản phẩm dịch vụ mới đa dạng hóa sản phẩm cung cấp cho thị trường.
  • Nâng cao chất lượng quản trị công ty của tổ chức niêm yết, công ty chứng khoán thành viên, tăng cường công tác giám sát thị trường.