Văn bản pháp luật > Văn bản pháp luật

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY 

Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTiêu đề
519/QĐ-SGDHCM 30/12/2014Quy chế tổ chức hoạt động bán đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
73/2013/TT-BTC 29/05/2013Thông tư về Hướng dẫn chi tiết một số điều về Niêm yết chứng khoán tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
132/QĐ-UBCK 06/03/2013Quyết định về việc hướng dẫn trụ sở làm việc, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán.
105/QĐ-UBCK 26/02/2013Quyết định về việc Ban hành Quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho Công ty Chứng khoán.
56/QĐ-UBCK 31/01/2013Quyết định về việc Ban hành Quy chế chuyển quyền sở hữu chứng khoán của Công ty Đại chúng đã đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhưng chưa, không niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
13/2013/TT-BTC 25/01/2013Thông tư về việc Giám sát Giao dịch Chứng khoán trên thị trường Chứng khoán.
02/2013/TT-BTC 08/01/2013Thông tư về Sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2010/TT-BTC ngày 26/02/2010 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
09/QĐ-UBCK 08/01/2013Quyết định về việc sửa đổi Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán.
228/2012/TT-BTC 27/12/2012Thông tư về việc Hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ Đầu tư Bất động sản.
227/2012/TT-BTC 27/12/2012Thông tư về việc Hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý Công ty Đầu tư Chứng khoán.
229/2012/TT-BTC 27/12/2012Thông tư Hướng dẫn thành lập và quản lý Quỹ hoán đổi danh mục.
224/2012/TT-BTC 26/12/2012Thông tư về việc Hướng dẫn và thành lập Quản lý Quỹ đóng, Quỹ Thành viên.
1078/QĐ-UBCK 13/12/2012Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 515/QĐ-UBCK về việc ban hành quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN cho các đối tượng tham gia thị trường chứng khoán.
1826/QĐ-TTg 06/12/2012Quyết định về việc phê duyệt đề án "Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm.
213/2012/TT-BTC 06/12/2012Thông tư về Hướng dẫn hoạt động của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
211/2012/TT-BTC 05/12/2012Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
212/2012/TT-BTC 05/12/2012Thông tư về việc Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ.
210/2012/TT-BTC 30/11/2012Thông tư Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty Chứng khoán.
204/2012/TT-BTC 19/11/2012Thông tư Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.
895/QĐ-UBCK 29/10/2012Quyết định ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...