Hình ảnh hoạt động của HOSE
Tin mới
CMSN2001: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMSN2001 (17/02/2020 3:36:00 CH) - CVNM2002: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM2002 (17/02/2020 3:31:00 CH) - Chứng quyền CMSN2001: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (17/02/2020 3:31:00 CH)- CHPG2002: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CHPG2002 (17/02/2020 3:27:00 CH) - Chứng quyền CVNM2002: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (17/02/2020 3:27:00 CH)- CVJC2001: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVJC2001 (17/02/2020 3:23:00 CH) - Chứng quyền CHPG2002: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (17/02/2020 3:23:00 CH)- CSTB2002: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CSTB2002 (17/02/2020 3:20:00 CH) - Chứng quyền CVJC2001: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (17/02/2020 3:20:00 CH)- Chứng quyền CSTB2002: Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm (17/02/2020 3:18:00 CH)-
Lịch giao dịch
Điểm tin giao dịch
Lịch sự kiện
Các chứng khoán nổi bật trong ngày
Khối lượng GD
nhiều nhất
Tăng giá
nhiều nhất
Giảm giá
Nhiều nhất
Giá trị NY
lớn nhất
Thị giá
cao nhất
Top 10 CP có Khối lượng GD nhiều nhất
Đơn vị tính: ngàn đồng
Vn Index
Vn Index:  ||   ▲    ■   ▼
KLGD:  cp - GTGD: tỷ VND
KLKL:  cp - GTKL: tỷ VND
KLTT:  cp - GTTT: tỷ VND
Thị phần giá trị giao dịch môi giới
Cổ phiếu
Trái phiếu
Thành viên Tỷ lệ (%) Quý
SSI 14.49 04.2019
HSC 9.65 04.2019
VCSC 6.84 04.2019
VNDS 5.70 04.2019
MAS 5.44 04.2019
MBS 4.99 04.2019
VPS 4.91 04.2019
BOS 4.69 04.2019
KBSV 3.90 04.2019
BSC 3.86 04.2019