Thông tin đấu giá

Thời gian đấu giá 04/02/2020
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang
Giá trúng cao nhất 10.000,00
Giá trúng thấp nhất 10.000,00
Giá trung bình 10.000,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 155.000,00
Giá đặt cao nhất 10.000,00
Giá đặt thấp nhất 10.000,00
KL đặt cao nhất 100.000,00
KL đặt thấp nhất 5.000,00
Tổng số NĐT trúng giá 3,00
Tổng số tổ chức trúng giá 0,00
Tổng số giá trị trúng giá 1.550.000.000,00
Các file đính kèm