Thông tin đấu giá

Thời gian đấu giá 07/09/2018
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp
Giá trúng cao nhất 12.500,00
Giá trúng thấp nhất 10.600,00
Giá trung bình 10.717,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 797.900,00
Giá đặt cao nhất 12.500,00
Giá đặt thấp nhất 10.600,00
KL đặt cao nhất 100.000,00
KL đặt thấp nhất 100,00
Tổng số NĐT trúng giá 61,00
Tổng số tổ chức trúng giá 0,00
Tổng số giá trị trúng giá 8.551.470.000,00
Các file đính kèm