Thông tin đấu giá

Thời gian đấu giá 31/03/2020
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang
Giá trúng cao nhất 10.000,00
Giá trúng thấp nhất 10.000,00
Giá trung bình 10.000,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 61.500,00
Giá đặt cao nhất 10.000,00
Giá đặt thấp nhất 10.000,00
KL đặt cao nhất 15.000,00
KL đặt thấp nhất 1.500,00
Tổng số NĐT trúng giá 10,00
Tổng số tổ chức trúng giá 0,00
Tổng số giá trị trúng giá 615.000.000,00
Các file đính kèm