Thông tin đấu giá

Thời gian đấu giá 29/12/2017
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên
Giá trúng cao nhất 36.000,00
Giá trúng thấp nhất 33.000,00
Giá trung bình 33.917,00
Tổng số cổ phần/lô trúng giá 588.816,00
Giá đặt cao nhất 36.000,00
Giá đặt thấp nhất 32.500,00
KL đặt cao nhất 588.816,00
KL đặt thấp nhất 1.000,00
Tổng số NĐT trúng giá 4,00
Tổng số tổ chức trúng giá 1,00
Tổng số giá trị trúng giá 19.970.967.000,00
Các file đính kèm