Danh sách đấu giá thành công tại HOSE
Tổng số doanh nghiệp đấu giá thành công tại HOSE: 562
Tổng doanh nghiệp đấu giá thành công trong năm: 13