Sơ đồ tổ chức của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HOSE - Cập nhật sau cùng : 01/08/2018 3:51:15 CH

                   

                                    Hình đặt quảng cáo

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

         
            Hình đặt quảng cáo                         Hình đặt quảng cáo                              Hình đặt quảng cáo                                       Hình đặt quảng cáo

                                Ông Lê Hải Trà                     Ngô Viết Hoàng Giao                   Nguyễn Thị Việt Hà                  Ông Nguyễn Vũ Quang Trung
                                      Phụ trách HĐQT                                        Ủy viên HĐQT                                       Ủy viên chuyên trách HĐQT                                         Ủy viên HĐQT

      2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
          
                      Hình đặt quảng cáo                                   Hình đặt quảng cáo                                    Hình đặt quảng cáo                                Hình đặt quảng cáo

                        Ông Nguyễn Vũ Quang Trung         Ngô Viết Hoàng Giao                        Ông Trầm Tuấn Vũ                         Trần Anh Đào
                           Phó Tổng Giám Đốc  phụ trách                         Phó Tổng Giám Đốc                                           Phó Tổng Giám Đốc                                  Phó Tổng Giám Đốc


       3. CÁC PHÒNG BAN

  - Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết             - Phòng Nhân sự và Đào tạo
  - Phòng Quản lý Thành viên                              - Phòng Hành chính tổng hợp     
  - Phòng Giám sát Giao dịch                               -  Phòng Đối ngoại    
        
  - Phòng Thông tin Thị trường                            -  
Phòng Pháp chế
  - Phòng Công nghệ Thông tin                            -  Phòng Kiểm soát nội bộ
  - Phòng Nghiên cứu và Phát triển                       -  Phòng Tài chính - Kế toán
                                                                  -                               -Trung tâm dữ liệu dự phòng                            -  Ban Quản lý các dự án đầu tư                                                                                                                                                                    - Ban Quản lý dự án Gói thầu CNTT  

                                                                    

                      
 

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan