Sơ đồ tổ chức của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HOSE - Cập nhật sau cùng : 04/11/2016 10:57:48 SA

                    

                                    Hình đặt quảng cáo

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                 
Hình đặt quảng cáo                                                              Hình đặt quảng cáo

                            Ông Trần Văn Dũng                 Ông Lê Hải Trà               Ngô Viết Hoàng Giao           Nguyễn Thị Việt Hà
                                          Chủ tịch HĐQT                                       Ủy viên HĐQT                                       Ủy viên HĐQT                            Ủy viên chuyên trách HĐQT

2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
          
                                                                                                           

                        Ông Lê Hải Trà                    Ngô Viết Hoàng Giao               Ông Trầm Tuấn Vũ                 Trần Anh Đào
                  Phó Tổng Giám Đốc  phụ trách                          Phó Tổng Giám Đốc                                    Phó Tổng Giám Đốc                                Phó Tổng Giám Đốc


3. CÁC PHÒNG BAN

  - Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết              - Phòng Nhân sự và Đào tạo
  - Phòng Quản lý Thành viên                              - Phòng Hành chính tổng hợp     
  - Phòng Giám sát Giao dịch                               -  Phòng Đối ngoại    
        
  - Phòng Thông tin Thị trường                            -  
Phòng Pháp chế
  - Phòng Công nghệ Thông tin                            -  Phòng Kiểm soát nội bộ
  - Phòng Nghiên cứu và Phát triển                       -  Phòng Tài chính - Kế toán
                                                                  -                                                                           -  Trung tâm dữ liệu dự phòng                                                                                                                                         -  Ban Quản lý các dự án đầu tư                                                                                                                                         - Ban Quản lý dự án Gói thầu CNTT  

                                                                    

                      
 

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan