HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm - Chứng quyền CMWG2007

HOSE - Cập nhật sau cùng : 27/11/2020 5:08:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

-  Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

-  Mã chứng quyền: CMWG2007

-  Tỷ lệ chuyển đổi: 0,9862:1

-  Giá thực hiện: 85.796,1 đồng

-  Ngày giao dịch cuối cùng: 26/11/2020

-  Ngày đáo hạn: 30/11/2020

-  Giá thanh toán chứng quyền: 113.100 đồng.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan