HOSE: Loại bỏ cổ phiếu DIC thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

HOSE - Cập nhật sau cùng : 06/08/2020 3:16:00 CH

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu DIC thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

- Cổ phiếu bị loại bỏ: DIC (CTCP Đầu tư và Thương mại DIC).

- Lý do: Cổ phiếu DIC bị hủy niêm yết theo Thông báo số 1254/TB-SGDHCM ngày 09/7/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày hiệu lực: 10/8/2020.

- Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn hiện tại

Tỷ trọng giới hạn mới

VNAllshare

VIC

87,14%

84,67%

VNM

92,81%

92,35%

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan