HOSE: Thông báo thay đổi tên Công ty Chứng khoán thành viên làm đại lý đấu giá cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

HOSE - Cập nhật sau cùng : 28/10/2020 5:39:00 CH

SGDCK TP.HCM thông báo về việc thay đổi tên công ty chứng khoán được chọn làm đại lý cho SGDCK TP.HCM năm 2020 như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan