HOSE: Loại bỏ cổ phiếu DIC thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index

HOSE - Cập nhật sau cùng : 06/08/2020 3:19:00 CH

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số VNX-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu DIC thuộc rổ chỉ số VNX Allshare của Bộ chỉ số VNX-Index như sau:

- Cổ phiếu bị loại bỏ: : DIC (CTCP Đầu tư và Thương mại DIC).

- Lý do: Cổ phiếu DIC bị hủy niêm yết theo Thông báo số 1254/TB-SGDHCM ngày 09/7/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ngày hiệu lực: 10/8/2020.

- Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn hiện tại

Tỷ trọng giới hạn mới

VNX Allshare

VIC

95,18%

95,17%

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan