Chứng quyền CSBT1901: Quyết dịnh hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

HOSE - Cập nhật sau cùng : 15/01/2020 5:58:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.SBT.KIS.M.CA.T.01 (mã CK: CSBT1901) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan