HOSE: Thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở áp dụng từ ngày 14/09/2021

HOSE - Cập nhật sau cùng : 14/09/2021 1:48:00 CH

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan