Chứng quyền CHPG1903: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm

HOSE - Cập nhật sau cùng : 12/09/2019 9:02:00 SA

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

-   Mã chứng quyền: CHPG1903

-   Tỷ lệ thực hiện: 2:1

-   Giá thực hiện: 23.200 đồng

-   Ngày giao dịch cuối cùng: 10/09/2019

-   Ngày đáo hạn: 12/09/2019

-   Giá thanh toán chứng quyền: 21.530 đồng

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan