HOSE: Hội thảo “Giải pháp về nguồn lực cho Doanh Nghiệp trước yêu cầu áp dụng chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)”

HOSE - Cập nhật sau cùng : 16/08/2019 3:18:00 CH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16/08/2019 – Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) phối hợp với Deloitte Việt Nam tổ chức hội thảo “Giải Pháp Về Nguồn Lực Cho Doanh Nghiệp Trước Yêu Cầu Áp Dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)”. Mục đích của buổi Hội thảo nhằm chia sẻ về lộ trình áp dụng các chuẩn mực IFRS theo Đề án “Áp dụng các chuẩn mực báo cáo Tài chính Quốc tế vào Việt Nam” của Bộ Tài chính (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm)

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan