HOSE: Loại bỏ và thay thế cổ phiếu TVB, PAN thuộc các rổ chỉ số của Bộ chỉ số HOSE-Index

HOSE - Cập nhật sau cùng : 07/04/2021 5:39:00 CH

SGDCK TP.HCM công bố trường hợp loại bỏ và thay thế cổ phiếu thuộc các rổ chỉ số của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

Rổ chỉ số

Cổ phiếu loại bỏ

Cổ phiếu thêm vào

Lý do

Ngày hiệu lực

VNSmallcap

 

-    TVB

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt)

-    DMC

(CTCP XNK Y Tế Domesco)

 

 

-     Cổ phiếu TVB chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

-     Cổ phiếu DMC được chuyển lên danh mục thành phần rổ chỉ số VNMidcap.

13/04/2021

VNAllshare

-    TVB

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt)

-    PAN

(CTCP Tập đoàn PAN)

 

-     Cổ phiếu TVB chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

-     Cổ phiếu PAN chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

13/04/2021

VNMidcap,

VN100

 

PAN

(CTCP Tập đoàn PAN)

 

DMC

(CTCP XNK Y Tế Domesco)

-     Cổ phiếu PAN chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

-     Cổ phiếu DMC là cổ phiếu thành phần của VNSmallcap và thuộc vị trí ưu tiên số 1  trong danh mục cổ phiếu dự phòng của VNMidcap tính tới thời điểm hiện tại.

13/04/2021

VNSI

PAN

(CTCP Tập đoàn PAN)

TCB

(Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam)

 

-     Cổ phiếu PAN chuyển giao dịch sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

-     Cổ phiếu TCB là thuộc vị trí ưu tiên số 1 trong danh mục cổ phiếu dự phòng của VNSI.

13/04/2021

-           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số VNAllShare, VN100 như sau:

Chỉ số

chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn hiện tại

Tỷ trọng giới hạn mới

VN100

VIC

100%

92.40%

VNAllShare

VIC

100%

99.11%

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan