HOSE: Thông báo công văn của VSD về ngày điều chỉnh room theo tổng số lượng chứng khoán đăng ký của mã chứng khoán NHA

HOSE - Cập nhật sau cùng : 21/07/2021 5:53:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo công văn của VSD về ngày điều chỉnh room theo tổng số lượng chứng khoán đăng ký của mã chứng khoán NHA như sau:

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan