HOSE: Cẩm nang hướng dẫn về Kiểm toán nội bộ việc thiết lập và duy trì một chức năng Kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam

HOSE - Cập nhật sau cùng : 27/03/2020 2:18:00 CH
Ngày 22/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ (KTNB) có hiệu lực từ ngày 01/04/2019 quy định về công tác KTNB trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp. Theo đó, trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, tất cả các đơn vị thuộc đối tượng áp dụng, trong đó có doanh nghiệp niêm yết phải hoàn thành các công việc cần thiết để thực hiện công tác KTNB theo quy định. 
Kiểm toán nội bộ là một phần quan trọng trong bộ máy quản trị của doanh nghiệp. Hoạt động KTNB giúp cho doanh nghiệp áp dụng phương pháp tiếp cận có tính nguyên tắc và hệ thống nhằm đánh giá và nâng cao hiệu quả của các quy trình quản lý rủi ro, quy trình kiểm soát và quy trình quản trị. 
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về các hoạt động thiết lập và triển khai kiểm toán nội bộ, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH PwC Việt Nam xây dựng “Cẩm nang hướng dẫn việc thiết lập và duy trì một chức năng Kiểm toán nội bộ hiệu quả tại Việt Nam”. Bộ tài liệu này cung cấp những kiến thức cơ bản và thực tiễn về các yêu cầu theo thông lệ cũng như các vấn đề cụ thể liên quan đến KTNB cho doanh nghiệp tại Việt Nam đặc biệt là doanh nghiệp niêm yết và đại chúng theo hình thức dạng hỏi đáp về các câu hỏi thường gặp.
Các nội dung chính trong tài liệu gồm:
  1. Tổng quan về chức năng KTNB
  2. Yêu cầu chuyên môn về KTNB
  3. Thành lập chức năng KTNB
  4. Quy trình KTNB
  5. Các vấn đề khác cần quan tâm về KTNB
Hy vọng tài liệu này sẽ giúp góp phần nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết nói riêng và sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội nói chung.
Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan