HOSE: Thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ CRE

HOSE - Cập nhật sau cùng : 21/07/2021 5:30:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đưa chứng khoán ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ như sau (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan