Terms & Conditions of Use

HOSE - Cập nhật sau cùng : 03/04/2015 5:22:18 CH

Điều khoản và Điều kiện sử dụng Website

Web Site Terms and Conditions of Use

 

Khi tiếp tục truy cập vào website này là Bạn đồng ý với việc bị ràng buộc về mặt pháp lý theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Nếu Bạn không đồng ý, xin vui lòng thoát khỏi webstie.

SỬ DỤNG WEBSITE VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt “HOSE”) là chủ sở hữu hợp pháp và duy nhất của website này. Bất kỳ việc chỉnh sửa, thay đổi, ngừng website, các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này bất kỳ lúc nào, cập nhật và thay đổi nội dung cũng như hình thức website là thuộc thẩm quyền của HOSE. HOSE không chịu trách nhiệm pháp lý đối với người sử dụng hoặc bất kỳ bên nào khác. Những chỉnh sửa, thay đổi nội dung website của bất kỳ đối tượng nào mà không được sự cho phép của HOSE là những hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của HOSE. HOSE giữ toàn quyền xem xét và loại bỏ các thông tin vi phạm quy định này.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, HOSE, các logo, tên sản phẩm và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) cũng như nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn  thông tin về giá cổ phiếu, dữ liệu giao dịch, phần mềm, hình ảnh, video và âm thanh - gọi chung là “Nội dung”) có trên hoặc có sẵn trên Website thuộc về HOSE, các nhà cung cấp nội dung và bên cấp phép. Tất cả các Nhãn hiệu và Nội dung trên Website được được bảo vệ bản quyền, thương hiệu,, nhãn hiệu dịch vụ và các hình thức khác bởi HOSE theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật khác liên quan.

 

Trừ khi có chỉ định khác đối với phần đặc thù, tập tin, hoặc tài liệu được cung cấp trên website này, Bạn chỉ có thể xem, tải về, tải lên các nội dung trong khu vực quy định và in bất kỳ tài liệu của các nội dung để sử dụng riêng cho cá nhân và phi thương mại, với điều kiện Bạn tuân theo tất cả thông báo về bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ được ghi trong nội dung. Bạn không thể sao chép, lưu trữ, tải về theo hình thức bản in hoặc theo hệ thống truy cập điện tử, chuyển giao, , , phát sóng, xuất bản, tái sản xuất, tạo ra sản phẩm phái sinh, hiển thị, phân phối, bán, cấp phép, thuê, cho thuê bất kỳ nội dung nào cho bất kỳ bên thứ ba dù có lợi ích thương mại hay lợi ích kinh tế trực tiếp hay không mang không có sự cho phép bằng văn bản của HOSE.

HOSE có quyền thay đổi hay ngừng website, các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này bất cứ lúc nào mà có hoặc không có thông báo cho bất kỳ người sử dụng, và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người sử dụng hoặc bất kỳ bên nào khác. Nếu tiếp tục sử dụng website này, Bạn phải chấp nhận mọi thay đổi trên website.

 

TỪ BỎ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Tất cả thông tin trên website này được HOSE và đối tác có liên quan cung cấp một cách trung thực và tin cậy. HOSE cập nhật thường xuyên các nội dung đăng tải lên website. Tuy nhiên, Bạn hiểu rằng HOSE “KHÔNG CÓ BẤT CỨ MỘT SỰ CAM KẾT, CHỨNG THỰC HOẶC NGỤ Ý VỀ SỰ CHÍNH XÁC, TOÀN VẸN VỀ DỮ LIỆU, THÔNG TIN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WEBSITE NÀY BỞI CHỦ SỞ HỮU CỦA NÓ”.

Đồng thời, Bạn sẽ phải chấp nhận mọi rủi ro có thể xảy ra khi truy cập vào website này hoặc website liên kết. HOSE, Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và các đối tác, chuyên gia tư vấn của HOSE không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp hoặc hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc:

(i)                 Truy cập vào Website bị gián đoạn, chậm trễ;

(ii)               Sử dụng thông tin trên Website;

(iii)             Những tổn hại có thể gặp phải, hoặc truy cập, can thiệp trái pháp luật (hacker, virus, hoặc lỗi chương trình…);

(iv)             Truy cập các kết nối từ Website này.

 

 SỬ DỤNG RSS FEED ("HOSE RSS Feed")

Khi sử dụng HOSE RSS Feeds, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng dưới đây và các Điều Khoản và Điều kiện sử dụng website.

Dịch vụ HOSE.RSS ("HOSE RSS Feed") là một phương tiện thông qua đó www.hsx.vn cung cấp tiêu đề tin tức và các liên kết theo định dạng XML ("Nội dung RSS") cho các khách truy cập vàowww.hsx.vn – những người sử dụng mục RSS hoặc mục tổng hợp tin tức.

HOSE RSS Feeds được cung cấp miễn phí đối với việc sử dụng riêng lẻ, cá nhân, phi thương mại. Bạn phải sử dụng HOSE RSS Feeds khi được cung cấp bởi website của HOSE. Bất kỳ việc sử dụng HOSE RSS Feeds phải liên kết trực tiếp đến trang hoàn chỉnh trên website của HOSE. Bạn không thể chèn thêm bất kỳ trang trung gian hoặc bất kỳ nội dung khác giữa liên kết RSS và trang áp dụng trên website của HOSE.

Nếu Bạn sử dụng bất kỳ HOSE RSS Feeds hoặc nội dung trên website của Bạn phải ghi rõ nguồn từ website của HOSE như sau: www.hsx.vn

Bất kỳ việc sử dụng không được cấp phép đều bị nghiêm cấm.

HOSE có quyền ngừng cung cấp bất kỳ hoặc tất cả các HOSE RSS Feeds bất cứ lúc nào và yêu cầu Bạn phải dừng hiển thị, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các HOSE RSS Feeds vì bất kỳ lý do nào. Tất cả các nội dung, hình ảnh, và biểu tượng xuất hiện cùng với HOSE RSS Feeds thuộc sở hữu của HOSE, và tất cả bản quyền đã được bảo hộ.

VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

HOSE có quyền tìm mọi biện pháp khắc phục theo pháp luật đối với các hành vi vi phạm Điều khoản và Điều kiện sử dụng, trong đó có quyền ngăn chặn truy cập từ một địa chỉ internet cụ thể đến website của HOSE

LIÊN KẾT TỪ WEBSITE CỦA HOSE

Website có chứa các liên kết đến các website của bên thứ ba (gọi chung là "các website liên kết"). Xin vui lòng lưu ý rằng các kết nối từ website này đến các website liên kết được cung cấp để thuận tiện cho Bạn. Các website liên kết này không thuộc sự kiểm soát của HOSE. HOSE không xem xét lại, hoặc phê duyệt và không chịu trách nhiệm trước các nội dung hoặc thông tin của bất kỳ website liên kết hoặc trước bất kỳ đường dẫn nào được chứa trong một website liên kết hoặc trước bất kỳ thay đổi hay cập nhật của các website liên kết đó bao gồm, nhưng không giới hạn tính chính xác, đề tài, chất lượng hoặc tính kịp thời của bất kỳ nội dung nào. Việc bao gồm bất kỳ đường dẫn không bao hàm sự chứng thực của HOSE về các trang liên kết và HOSE không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại của Bạn hoặc của bất kỳ bên thứ ba mà phát sinh từ, có liên quan đến hoặc là kết quả của sự liên kết này.

BẢO MẬT

Dữ liệu đăng ký và một số thông tin khác về Bạn phải tuân thủ chính sách bảo mật của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi.

LUẬT ÁP DỤNG

Điều khoản và Điều kiện sử dụng Website này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của Luật Việt Nam. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


 

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan