HOSE: Tài liệu Hội thảo "Cập nhật các điểm mới tại dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi và tổ chức công ty theo mô hình quản trị tiên tiến"

HOSE - Cập nhật sau cùng : 08/10/2019 4:05:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố tài liệu Hội thảo "Cập nhật các điểm mới tại dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi và tổ chức công ty theo mô hình quản trị tiên tiến" như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan