HOSE: Loại bỏ cổ phiếu VOS thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index

HOSE - Cập nhật sau cùng : 07/04/2021 5:45:00 CH

Căn cứ theo Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VOS thuộc chỉ số VNSmallcap và VNAllshare của Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

-           Cổ phiếu bị loại bỏ: VOS (Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam).

-           Lý do: Cổ phiếu VOS bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 697/TB-SGDHCM ngày 06/04/2021 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

-           Ngày hiệu lực: 13/04/2021.

-           Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần không thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan