HOSE: Thông báo giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm - Chứng quyền CVRE2005

HOSE - Cập nhật sau cùng : 27/11/2020 5:12:00 CH

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông tin giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm như sau:

-  Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

-  Mã chứng quyền: CVRE2005

-  Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

-  Giá thực hiện: 28.000 đồng

-  Ngày giao dịch cuối cùng: 26/11/2020

-  Ngày đáo hạn: 30/11/2020

-  Giá thanh toán chứng quyền: 27.910 đồng.

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan