HOSE: Loại VIS khỏi chỉ số VNX AllShare

HOSE - Cập nhật sau cùng : 27/03/2020 8:33:00 SA

SGDCK TP.HCM và SGDCK Hà Nội công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu VIS thuộc chỉ số VNX Allshare như sau:

- Cổ phiếu bị loại bỏ: : VIS (CTCP Thép Việt Ý).

- Lý do: Cổ phiếu VIS của CTCP Thép Việt Ý bị đưa vào diện kiểm soát theo Thông báo số 484/TB-SGDHCM ngày 26/03/2020 của SGDCK TP.HCM.

- Ngày hiệu lực: 03/04/2020.

- Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VIC

99,59%

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan