HOSE: Công văn 713/UBCK-PTTT hướng dẫn cơ chế tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK HN

HOSE - Cập nhật sau cùng : 03/03/2021 4:24:52 CH

Ngày 03/03/2021, UBCKNN đã có công văn số 713/UBCK-PTTT hướng dẫn cơ chế tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ SGDCK TP.HCM sang SGDCK HN (công văn số 713/UBCK-PTTT ngày 03/3/2021 của UBCKNN) (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan