Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
967,25
5,63
0,59
VNMID TRI
1.059,89
-0,89
-0,08
VNSML TRI
942,91
4,17
0,44
VN100 TRI
942,49
3,64
0,39
VNALL TRI
944,86
3,66
0,39
VNDIAMON TRI
948,08
13,20
1,41
VNFINLEA TRI
935,10
8,97
0,97
VNFINSEL TRI
932,18
8,01
0,87