Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
766,10
12,11
1,61
VNMID TRI
816,46
8,67
1,07
VNSML TRI
747,38
1,42
0,19
VN100 TRI
741,18
12,72
1,75
VNALL TRI
743,82
12,24
1,67
VNDIAMON TRI
733,87
11,92
1,65
VNFINLEA TRI
782,65
9,56
1,24
VNFINSEL TRI
773,63
9,99
1,31