Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.289,88
-2,56
-0,20
VNMID TRI
1.659,38
28,04
1,72
VNSML TRI
1.469,56
6,51
0,44
VN100 TRI
1.254,62
2,31
0,18
VNALL TRI
1.263,85
2,44
0,19
VNDIAMON TRI
1.347,72
8,82
0,66
VNFINLEA TRI
1.467,89
-24,37
-1,63
VNFINSEL TRI
1.442,46
-23,08
-1,57