Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
998,98
5,45
0,55
VNMID TRI
1.095,28
5,87
0,54
VNSML TRI
959,05
1,91
0,20
VN100 TRI
970,29
5,27
0,55
VNALL TRI
972,27
5,15
0,53