Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
768,45
-2,33
-0,30
VNMID TRI
830,38
-2,52
-0,30
VNSML TRI
764,92
2,19
0,29
VN100 TRI
745,54
-3,26
-0,44
VNALL TRI
748,65
-3,08
-0,41
VNDIAMON TRI
725,53
-6,94
-0,95
VNFINLEA TRI
772,23
-10,13
-1,29
VNFINSEL TRI
763,64
-8,73
-1,13