Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.625,54
-13,98
-0,85
VNMID TRI
2.015,82
3,27
0,16
VNSML TRI
2.146,68
10,07
0,47
VN100 TRI
1.543,96
-10,20
-0,66
VNALL TRI
1.574,78
-9,14
-0,58
VNDIAMON TRI
1.853,86
-12,80
-0,69
VNFINLEA TRI
2.024,48
-19,55
-0,96
VNFINSEL TRI
2.041,97
-19,82
-0,96