Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.761,12
-6,64
-0,38
VNMID TRI
2.443,73
-19,04
-0,77
VNSML TRI
2.633,07
2,38
0,09
VN100 TRI
1.718,56
-7,27
-0,42
VNALL TRI
1.765,53
-6,78
-0,38
VNDIAMON TRI
2.049,36
-27,37
-1,32
VNFINLEA TRI
2.257,26
-18,54
-0,81
VNFINSEL TRI
2.289,88
-21,77
-0,94