Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
986,66
3,18
0,32
VNMID TRI
1.058,63
-2,62
-0,25
VNSML TRI
892,34
-3,09
-0,35
VN100 TRI
951,44
1,66
0,17
VNALL TRI
951,18
1,46
0,15
VNDIAMON TRI
976,97
1,33
0,14
VNFINLEA TRI
1.012,10
10,96
1,09
VNFINSEL TRI
996,65
8,76
0,89