Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.666,34
40,81
2,51
VNMID TRI
1.908,77
26,72
1,42
VNSML TRI
1.716,56
31,31
1,86
VN100 TRI
1.562,03
34,57
2,26
VNALL TRI
1.569,47
34,40
2,24
VNDIAMON TRI
1.777,65
33,88
1,94
VNFINLEA TRI
2.208,51
84,11
3,96
VNFINSEL TRI
2.134,80
70,20
3,40