Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
866,58
13,86
1,63
VNMID TRI
993,45
14,71
1,50
VNSML TRI
907,87
12,50
1,40
VN100 TRI
843,12
11,70
1,41
VNALL TRI
847,76
11,56
1,38
VNDIAMON TRI
827,28
16,93
2,09
VNFINLEA TRI
890,51
16,76
1,92
VNFINSEL TRI
883,75
15,66
1,80