Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.237,40
-73,78
-5,63
VNMID TRI
1.568,70
-71,87
-4,38
VNSML TRI
1.433,12
-69,47
-4,62
VN100 TRI
1.203,15
-67,58
-5,32
VNALL TRI
1.213,62
-67,69
-5,28
VNDIAMON TRI
1.267,73
-79,10
-5,87
VNFINLEA TRI
1.421,11
-98,16
-6,46
VNFINSEL TRI
1.405,43
-92,75
-6,19