Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
783,67
9,35
1,21
VNMID TRI
1.107,76
9,47
0,86
VNSML TRI
987,63
5,26
0,54
VN100 TRI
780,76
8,33
1,08
VNALL TRI
794,07
8,10
1,03