SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

BẢNG GIÁ ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

Vn Index: 
KLGD:  cp - GTGD: tỷ VND
KLKL:  cp - GTKL: tỷ VND
KLTT:  cp - GTTT: tỷ VND
Tăng:  Đứng giá:  Giảm: 
VNFIN Index: 
KLGD:  cp - GTGD: tỷ VND
KLKL:  cp - GTKL: tỷ VND
KLTT:  cp - GTTT: tỷ VND
Tăng:  Đứng giá:  Giảm: 
VNXALL Index: 
KLGD:  cp - GTGD: tỷ VND
KLKL:  cp - GTKL: tỷ VND
KLTT:  cp - GTTT: tỷ VND
Tăng:  Đứng giá:  Giảm: 
Ngày: 20/09/2019 Số GD: 87.965,00 Tổng KLGD: 203.600.240 Tổng GTGD: 5.641,55 (tỷ VND) VN Index: 990,36▼-6,74(-0.68%) VN30 Index  915,16▼-3,72(-0.40%) Trạng thái TT: Đóng cửa
Đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa
VnIndex VN30 VNMID VNSML VN100 VNALL VNXALL VNX50 VNSI
VN Index:  997,60▲0,50(0.05%) VN30 Index:  919,39▲0,51(0.06%) VNMID Index:  VNSML Index:  VN100 Index:  VNALL Index:  VNXALL Index:  VNX50 Index:  VNSI Index: 
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
2.716.840 38,13  tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Đợt khớp lệnh liên tục
VnIndex VN30 VNMID VNSML VN100 VNALL VNXALL VNX50 VNSI
VN Index:  992,75▼-4,35(-0.44%) VN30 Index:  915,21▼-3,67(-0.40%) VNMID Index:  VNSML Index:  VN100 Index:  VNALL Index:  VNXALL Index:  VNX50 Index:  VNSI Index: 
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
125.280.770 2.720,58  tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa
VnIndex VN30 VNMID VNSML VN100 VNALL VNXALL VNX50 VNSI
VN Index:  990,36▼-6,74(-0.68%) VN30 Index:  915,16▼-3,72(-0.40%) VNMID Index:  VNSML Index:  VN100 Index:  VNALL Index:  VNXALL Index:  VNX50 Index:  VNSI Index: 
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
39.886.870 1.766,31  tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Giao dịch thỏa thuận
Tổng KLGD thỏa thuận: 35.715.760 CK -------Tổng GTGD thỏa thuận: 1.116,53 tỷ VND
Dư mua Khớp lệnh Dư bán
Chứng khoán Giá Khối lượng Chứng khoán Giá Khối lượng Chứng khoán Giá Khối lượng
NPM11804 103,25 2.490 ACC 16,75 2.340.000 NCT 76,00 50.000
NPM11804 103,23 4.860 ANC11601 101,23 4.785 NPM11804 103,25 2.490
SDI11717 104,86 2.975 ANC11601 101,23 4.000 NPM11804 103,23 4.860
VHM11726 105,51 497.070 ANC11601 101,62 2.760 SDI11717 105,54 7.710
VHM11801 104,28 4.122 ANC11601 101,62 24.988 SDI11717 104,92 2.975
VHM11801 104,28 4.789 ANC11601 101,62 6.279 VHM11726 105,38 2.930
VHM11801 104,28 3.000 ANC11601 101,62 2.496 VHM11726 105,38 107.190
VHM11801 104,28 3.000 BVH 76,00 22.000 VHM11726 105,38 43.421
VHM11801 104,28 3.000 CII 20,00 580.000 VHM11726 105,38 6.200
VHM11801 104,36 500.000 CII 20,10 600.000 VHM11726 105,38 530
VHM11801 103,70 31.933 CTG 22,70 500.000 VHM11801 104,45 2.609
VHM11801 104,62 6.682 CTI 23,00 100.000 VHM11801 104,28 13.122
VHM11801 104,62 11.072 CTI 23,00 30.000 VHM11801 104,62 9.105
VHM11801 104,45 2.631 CTI 23,00 100.000 VHM11801 103,70 31.933
VHM11801 103,78 2.158 CTI 23,00 35.000 VHM11801 104,62 2.609
VHM11801 104,26 9.600 CTI 23,00 27.000 VHM11801 104,68 6.040
VHM11801 104,45 2.609 CVT 22,10 190.000 VHM11801 104,45 2.609
VHM11801 104,39 29.760 DXG 17,23 200.000 VHM11801 104,45 2.631
VHM11801 104,62 1.200 DXG 17,09 100.000 VHM11801 103,78 2.158
VHM11801 104,62 765 DXG 17,09 200.000 VHM11801 104,26 9.600
VHM11802 102,12 9.760 DXG 17,09 150.000 VHM11801 104,68 3.850
VHM11802 101,92 251 DXG 17,09 50.000 VHM11802 102,25 29.846
VHM11802 102,15 497.162 E1VFVN30 15,27 100.000 VHM11802 102,21 9.887
VHM11802 102,12 11.735 E1VFVN30 15,27 200.000 VHM11802 102,12 8.958
VHM11802 102,12 3.421 E1VFVN30 15,28 100.000 VHM11802 102,12 802
VHM11802 101,98 4.794 E1VFVN30 15,28 100.000 VHM11802 102,16 1.911
VHM11802 101,98 4.896 E1VFVN30 15,28 400.000 VHM11802 102,18 2.866
VHM11802 102,12 2.058 E1VFVN30 16,26 270.000 VHM11802 102,18 12.030
VHM11802 102,12 500 EIB 16,80 340.000 VHM11802 102,23 4.520
VHM11802 102,12 1.956 EIB 16,80 300.000 VHM11802 102,23 100.000
VHM11802 102,12 500 EIB 16,80 365.000 VHM11802 102,12 10.000
VHM11802 102,12 8.801 EIB 16,80 4.962.600 VHM11802 102,23 19.665
VIC11716 103,26 500.000 FLC 3,88 166.920 VHM11802 102,23 4.178
VIC11724 104,63 500.000 GEX 21,80 674.562 VHM11802 101,98 9.690
VIC11725 103,23 500.000 GEX 22,00 660.000 VHM11802 102,23 1.958
VIC11725 103,13 700 GEX 22,00 1.050.000 VHM11802 102,23 3.000
VIC11725 103,19 968 GEX 22,50 370.000 VIC11724 103,96 9.500
VIC11813 105,11 2.000 GEX 22,50 100.000 VIC11724 103,88 980
VIC11813 105,16 500.000 GEX 22,00 58.500 VIC11724 103,96 980
VIC11813 105,11 1.000 GEX 22,00 411.500 VIC11725 103,19 2.000
VIC11813 105,11 1.576 GEX 22,00 135.000 VIC11813 105,35 1.891
VIC11813 105,00 9.738 GEX 22,00 45.000 VIC11813 105,11 2.576
VIC11813 105,27 950 GEX 22,00 40.000 VIC11813 105,29 7.757
VIC11814 103,89 3.172 HPG 22,82 262.000 VIC11813 106,76 1.760
VIC11901 101,90 500.000 HPG 22,80 160.000 VIC11813 105,00 9.738
VIC11901 101,96 29.348 HPG 22,80 140.000 VIC11901 102,17 29.348
VPL11809 103,14 498.541 HPG 22,62 200.000 VPL11809 103,22 14.215
VPL11809 102,84 4.900 HPG 22,67 100.000 VPL11809 102,84 4.862
VPL11809 102,84 10.000 HPG 22,67 100.000 VPL11809 103,18 2.470
VPL11809 102,84 10.000 HPG 22,67 38.830 VPL11809 102,84 10.000
VPL11809 102,84 4.862 HPG 22,67 331.280 VPL11809 103,22 41.887
VPL11809 103,14 2.620 HPG 23,50 30.000 VPL11809 103,10 707
VPL11809 103,94 4.900 HVN 32,95 45.000 VPL11809 103,10 6.694
VPL11809 103,94 10.000 HVN 32,95 60.000 VPL11809 103,20 6.000
VPL11810 103,68 1.000 HVN 32,95 75.000 VPL11809 102,97 11.658
VPL11810 103,68 10.666 HVN 32,95 80.000 VPL11810 103,69 2.410
VPL11810 103,68 4.820 KDC 21,60 50.000 VPL11810 103,95 2.500
VPL11810 103,68 4.820 KDC 21,60 50.000 VPL11810 103,20 3.900
VPL11810 103,68 9.635 LMH 15,30 65.000 VPL11810 103,35 9.566
VPL11810 103,69 2.169 MBB 23,50 95.200 VPL11810 103,60 5.157
VPL11810 103,46 500.000 MWG 118,00 20.000 VPL11810 103,61 2.169
VPL11810 103,68 14.450 MWG 120,00 35.000 VPL11810 103,33 617
VPL11810 103,61 1.253 MWG 133,90 33.330 VPL11810 103,67 19.300
VPL11810 103,86 1.250 MWG 133,90 20.000 VPL11810 103,69 4.750
VPL11810 103,35 9.566 NLG 30,35 420.000 VPL11811 103,39 13.197
VPL11810 103,60 5.157 NLG 28,95 115.000 VPL11811 103,39 9.796
VPL11810 103,61 1.157 NLG 30,30 75.000
VPL11810 103,86 1.250 NPM11804 103,70 2.000
VPL11810 103,20 3.900 NPM11804 103,24 2.490
VPL11810 103,39 1.000 NPM11804 103,70 2.900
VPL11810 103,61 5.302 NPM11804 103,23 4.860
VPL11810 103,61 4.750 NVL 60,00 200.000
VPL11810 103,61 2.890 NVL 61,00 140.000
VPL11810 103,61 960 NVL 62,00 220.000
VPL11810 103,61 13.038 NVL 61,60 102.180
VPL11810 103,61 970 NVL 61,60 110.900
VPL11811 103,15 1.000 NVL 61,60 62.990
VPL11811 103,52 474.321 OGC 4,32 210.000
OGC 4,32 262.000
PHC 13,35 63.800
PNJ 88,40 111.720
PNJ 88,40 55.000
PNJ 88,40 150.000
PNJ 88,40 150.000
PNJ 88,40 60.000
PNJ 88,40 40.000
PNJ 88,40 28.000
PNJ 88,40 205.280
PNJ 88,40 32.550
PNJ 88,40 67.450
PNJ 88,40 35.000
PNJ 88,40 65.000
ROS 28,50 1.250.000
SAB 261,30 20.000
SAM 7,80 450.000
SAM 7,81 440.000
SCR 7,17 85.600
SCR 6,60 400.000
SDI11717 105,28 3.222
SDI11717 105,48 600
SDI11717 105,48 9.467
SDI11717 105,48 1.799
SDI11717 104,85 2.975
SHI 9,48 220.000
SHI 9,48 195.000
SHI 9,48 220.000
SHI 9,48 30.000
SHI 9,48 60.000
SHI 8,82 601.930
SHI 9,48 601.930
TGG 2,82 300.000
TGG 2,82 220.000
TGG 2,82 350.000
TRC 35,60 95.000
TTB 23,70 48.950
TTB 23,70 220.000
VCB 87,00 24.000
VCB 78,00 30.000
VCB 81,41 33.620
VGC 18,90 97.590
VGC 18,90 113.000
VHM11726 105,37 2.930
VHM11726 105,37 107.190
VHM11726 105,37 15.000
VHM11726 105,37 11.111
VHM11726 105,37 17.310
VHM11726 105,37 6.200
VHM11726 105,37 530
VHM11801 104,28 3.000
VHM11801 104,28 702
VHM11801 104,28 2.298
VHM11801 104,28 4.789
VHM11801 104,28 2.333
VHM11801 104,26 671
VHM11801 104,28 500
VHM11801 104,28 511
VHM11801 104,28 7.254
VHM11801 104,28 1.846
VHM11801 104,58 1.035
VHM11801 103,69 31.933
VHM11801 104,61 6.682
VHM11801 104,61 2.423
VHM11801 104,61 6.040
VHM11801 104,44 2.609
VHM11801 104,44 22
VHM11801 104,44 2.609
VHM11801 103,77 2.158
VHM11801 104,26 9.600
VHM11801 104,61 1.200
VHM11801 104,61 765
VHM11802 102,11 5.492
VHM11802 102,11 4.268
VHM11802 102,11 587
VHM11802 102,11 978
VHM11802 102,21 9.770
VHM11802 102,11 802
VHM11802 102,11 8.958
VHM11802 102,11 1.975
VHM11802 102,11 3.421
VHM11802 101,97 4.896
VHM11802 101,97 2.836
VHM11802 102,11 1.654
VHM11802 102,11 404
VHM11802 102,11 500
VHM11802 102,11 1.956
VHM11802 102,11 500
VHM11802 102,11 1.620
VHM11802 102,11 2.866
VHM11802 102,11 4.315
VHM11802 102,02 4.520
VHM11802 102,02 2.838
VHM11802 102,02 100.000
VHM11802 102,02 19.665
VHM11802 102,02 4.178
VHM11802 102,02 1.958
VHM11802 102,02 3.000
VIC11716 103,48 6.047
VIC11716 103,48 7.072
VIC11716 103,48 4.790
VIC11724 103,95 9.500
VIC11724 103,95 980
VIC11725 103,18 968
VIC11813 105,10 2.000
VIC11813 105,10 5.000
VIC11813 105,10 1.000
VIC11813 105,10 2.566
VIC11813 105,10 1.576
VIC11813 105,10 9.783
VIC11813 105,10 5.805
VIC11813 105,10 6.368
VIC11813 105,26 950
VIC11813 105,02 7.757
VIC11813 104,99 9.738
VIC11901 101,95 29.348
VJC 138,00 587.910
VJC 138,00 933.550
VJC 138,00 350.000
VJC 138,00 350.000
VND 14,00 1.600.000
VND 14,00 1.600.000
VNG 21,00 70.000
VNG 21,00 280.000
VNG 21,00 650.000
VPB 22,95 135.000
VPL11809 102,84 500
VPL11809 102,84 971
VPL11809 102,84 500
VPL11809 102,84 971
VPL11809 102,84 1.942
VPL11809 103,09 1.080
VPL11809 102,84 4.862
VPL11809 102,83 10.000
VPL11809 103,13 2.620
VPL11809 103,09 4.900
VPL11809 103,09 10.000
VPL11809 103,01 585
VPL11809 103,01 874
VPL11809 103,01 707
VPL11809 103,01 6.694
VPL11810 103,68 1.000
VPL11810 103,68 4.820
VPL11810 103,68 3.824
VPL11810 103,68 6.842
VPL11810 103,68 2.741
VPL11810 103,68 2.079
VPL11810 103,68 9.635
VPL11810 103,68 7.428
VPL11810 103,60 1.253
VPL11810 103,86 1.250
VPL11810 103,60 1.157
VPL11810 103,86 1.250
VPL11810 103,20 3.900
VPL11810 103,35 9.566
VPL11810 103,59 5.157
VPL11810 103,60 2.169
VPL11810 103,60 2.890
VPL11810 103,60 1.860
VPL11810 103,60 5.302
VPL11810 103,60 960
VPL11810 103,60 13.038
VPL11810 103,32 617
VPL11811 103,39 13.197
VPL11811 103,39 8.671
VPL11811 103,39 3.811
VPL11811 103,39 9.796
VPL11812 101,54 124.527
VPL11812 101,21 11.545
VRE 34,10 99.000
VRE 34,10 46.000
VRE 34,08 157.000
VRE 34,08 43.000
VRE 34,10 567.000
VRE 34,10 155.520