SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH

BẢNG GIÁ ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

Vn Index: 
KLGD:  cp - GTGD: tỷ VND
KLKL:  cp - GTKL: tỷ VND
KLTT:  cp - GTTT: tỷ VND
Tăng:  Đứng giá:  Giảm: 
VNFIN Index: 
KLGD:  cp - GTGD: tỷ VND
KLKL:  cp - GTKL: tỷ VND
KLTT:  cp - GTTT: tỷ VND
Tăng:  Đứng giá:  Giảm: 
VNXALL Index: 
KLGD:  cp - GTGD: tỷ VND
KLKL:  cp - GTKL: tỷ VND
KLTT:  cp - GTTT: tỷ VND
Tăng:  Đứng giá:  Giảm: 
Ngày: 15/11/2019 Số GD: 90.973,00 Tổng KLGD: 212.329.658 Tổng GTGD: 5.150,74 (tỷ VND) VN Index: 1.010,03▼-2,27(-0.22%) VN30 Index  927,36▼-1,08(-0.12%) Trạng thái TT: Đóng cửa
Đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa
VnIndex VN30 VNMID VNSML VN100 VNALL VNXALL VNX50 VNSI VNDIAMOND VNFINLEAD VNFINSELECT
VN Index:  1.012,93▲0,63(0.06%) VN30 Index:  929,03▲0,59(0.06%) VNMID Index:  VNSML Index:  VN100 Index:  VNALL Index:  VNXALL Index:  VNX50 Index:  VNSI Index:  VNDIAMOND Index:  VNFINLEAD Index:  VNFINSELECT Index: 
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
4.431.490 46,39  tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Đợt khớp lệnh liên tục
VnIndex VN30 VNMID VNSML VN100 VNALL VNXALL VNX50 VNSI VNDIAMOND VNFINLEAD VNFINSELECT
VN Index:  1.010,88▼-1,42(-0.14%) VN30 Index:  927,30▼-1,14(-0.12%) VNMID Index:  VNSML Index:  VN100 Index:  VNALL Index:  VNXALL Index:  VNX50 Index:  VNSI Index:  VNDIAMOND Index:  VNFINLEAD Index:  VNFINSELECT Index: 
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
149.871.270 2.775,48  tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa
VnIndex VN30 VNMID VNSML VN100 VNALL VNXALL VNX50 VNSI VNDIAMOND VNFINLEAD VNFINSELECT
VN Index:  1.010,03▼-2,27(-0.22%) VN30 Index:  927,36▼-1,08(-0.12%) VNMID Index:  VNSML Index:  VN100 Index:  VNALL Index:  VNXALL Index:  VNX50 Index:  VNSI Index:  VNDIAMOND Index:  VNFINLEAD Index:  VNFINSELECT Index: 
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
26.501.870 513,98  tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Khối lượng khớp lệnh Giá trị khớp lệnh
 tỷ VND
Giao dịch thỏa thuận
Tổng KLGD thỏa thuận: 31.525.028 CK -------Tổng GTGD thỏa thuận: 1.814,89 tỷ VND
Dư mua Khớp lệnh Dư bán
Chứng khoán Giá Khối lượng Chứng khoán Giá Khối lượng Chứng khoán Giá Khối lượng
SDI11717 101,35 2.530 ACL 23,20 500.000 EIB 19,00 300.000
VHM11726 102,18 495.889 ANC11601 102,83 4.905 VHM11726 103,33 500
VHM11726 102,17 3.958 ANC11601 101,99 3.846 VHM11726 102,43 1.920
VHM11801 105,63 2.080 ANC11601 102,93 6.216 VHM11726 102,17 5.728
VHM11801 105,26 500.000 ANC11601 102,93 18.642 VHM11726 102,17 2.188
VHM11801 105,64 40.157 ANC11601 101,99 3.173 VHM11726 102,76 1.770
VHM11801 105,73 11.000 ANC11601 102,86 32.099 VHM11801 105,94 1.898
VHM11801 105,63 9.642 ANC11601 102,83 19.900 VHM11801 105,61 9.642
VHM11801 105,61 9.642 ANC11601 102,83 32.043 VHM11801 105,31 9.650
VHM11801 105,94 1.898 ANC11601 102,83 2.990 VHM11801 105,64 5.851
VHM11801 105,31 9.650 ANC11601 102,83 24.700 VHM11802 103,21 2.052
VHM11801 105,69 4.729 ANC11601 102,83 1.250 VHM11802 103,21 4.857
VHM11801 105,64 15.000 ANC11607 103,05 14.752 VHM11802 103,21 2.985
VHM11802 103,13 6.229 BCG 10,00 2.479.190 VHM11802 103,29 1.800
VHM11802 103,32 441.366 BCG 10,00 78.140 VHM11802 103,21 753
VHM11802 103,13 9.682 BCG 10,00 467.970 VHM11802 103,21 30.136
VHM11802 103,12 1.460 BCG 10,00 248.500 VHM11802 103,29 20.199
VHM11802 103,12 1.930 BCG 10,00 976.620 VHM11802 103,29 19.592
VHM11802 103,29 1.800 CII11815 100,00 1 VHM11802 103,12 8.135
VHM11802 103,29 15.000 CTI 25,00 100.000 VHM11802 103,21 1.609
VHM11802 103,22 9.674 CTI 25,00 50.000 VHM11802 103,14 8.115
VHM11802 103,29 7.740 CTI 25,00 30.000 VHM11802 103,22 4.460
VHM11802 103,29 4.834 DHC 39,00 180.000 VHM11802 103,28 10.000
VHM11802 103,29 7.734 DIG 14,10 414.575 VHM11802 103,20 5.830
VHM11802 103,12 4.745 E1VFVN30 15,44 300.000 VHM11802 103,21 7.535
VHM11802 103,29 1.449 E1VFVN30 15,43 200.000 VHM11802 103,45 24.070
VHM11802 103,29 3.034 E1VFVN30 15,43 800.000 VIC11716 104,37 6.477
VHM11802 103,14 9.724 FLC 4,78 35.000 VIC11725 104,30 3.881
VHM11802 103,20 5.830 GEG 25,80 67.050 VIC11725 104,30 961
VHM11802 103,14 9.721 GEX 20,80 1.000.000 VIC11813 102,11 2.273
VHM11802 103,22 4.786 GEX 20,80 800.000 VIC11813 102,23 9.795
VHM11802 103,22 1.500 GEX 20,80 1.000.000 VIC11813 101,92 11.636
VIC11716 104,37 488.802 GEX 20,80 700.000 VIC11813 101,79 2.489
VIC11716 104,37 485.906 HDB 29,20 110.000 VIC11814 105,43 1.000
VIC11725 104,30 247.936 HHS 3,05 20.000 VIC11814 105,31 10.703
VIC11813 101,90 500.000 HPG 23,00 452.630 VIC11814 105,43 1.000
VIC11813 101,92 11.639 HPG 21,10 380.000 VPL11809 104,41 49.588
VIC11814 105,11 500.000 HVG 6,73 420.000 VPL11809 104,28 10.184
VIC11814 105,43 1.000 HVG 7,10 280.000 VPL11809 104,35 12.680
VIC11814 105,31 10.703 HVN 38,00 32.000 VPL11810 105,40 966
VIC11901 102,98 500.000 IBC 21,00 32.000 VPL11810 105,51 14.560
VPL11809 104,32 488.567 LGL 8,51 95.000 VPL11810 105,51 8.377
VPL11809 104,28 10.184 LGL 8,51 108.000 VPL11810 108,91 22.700
VPL11809 104,35 1.914 LMH 11,85 125.500 VPL11810 105,51 4.320
VPL11809 104,35 5.750 MHC 3,49 190.000 VPL11810 104,92 5.900
VPL11809 104,35 2.984 NBB 22,85 520.000 VPL11810 104,99 9.511
VPL11809 104,35 14.940 NVL 58,00 220.000 VPL11810 105,51 1.313
VPL11809 104,35 8.140 NVL 58,00 250.000 VPL11810 104,95 6.661
VPL11809 104,35 5.800 NVL 58,00 300.000 VPL11810 104,94 3.039
VPL11809 104,35 960 PLP 10,00 430.000
VPL11809 104,35 3.049 PLP 10,00 420.000
VPL11809 104,35 2.871 PLP 10,00 145.000
VPL11809 104,35 4.800 PVT 17,51 100.000
VPL11810 104,95 6.661 PVT 17,51 100.000
VPL11810 104,93 950 PVT 17,51 100.000
VPL11810 104,93 488.500 PVT 17,51 100.000
VPL11810 105,51 3.624 PVT 17,51 100.000
VPL11810 105,51 5.055 SAB 234,40 544.420
VPL11810 105,51 9.505 SAB 234,40 544.420
VPL11810 105,51 4.753 SAB 234,40 232.610
VPL11810 105,51 4.320 SAB 234,40 226.360
VPL11810 105,51 2.189 SAB 234,40 511.860
VPL11810 104,94 4.760 SAB 234,40 200.510
VPL11810 104,92 5.900 SAB 234,40 213.310
VPL11810 104,99 9.511 SAB 234,40 106.660
VPL11811 104,67 415.560 SAB 234,40 597.270
SAB 234,40 693.090
SAB 234,40 406.440
SAB 234,40 89.980
SAB 234,40 741.780
SAB 234,40 61.040
SAB 234,40 29.450
SAB 254,00 52.450
SAB 254,00 62.550
SBT 18,00 1.107.000
SBT 18,00 1.107.000
SBT 18,00 546.990
SBT 18,00 543.230
SDI11717 101,44 1.969
SDI11717 101,42 13.950
SDI11717 101,44 17.718
SDI11717 101,42 2.246
SDI11717 101,44 500
SDI11717 101,39 7.885
SDI11717 101,56 12.270
SDI11717 101,39 18.800
SDI11717 101,44 985
SDI11717 101,39 7.450
SDI11717 101,42 1.477
SDI11717 101,39 7.189
SDI11717 101,44 4.922
SDI11717 101,42 5.026
SDI11717 101,42 10.000
SDI11717 101,44 2.950
SDI11717 101,42 10.456
SDI11717 101,42 2.000
SDI11717 101,44 4.922
SDI11717 101,44 2.170
SDI11717 101,34 19.706
SDI11717 101,44 984
SDI11717 101,44 500
SDI11717 101,44 886
SDI11717 101,34 9.900
SDI11717 101,34 5.000
SDI11717 101,42 2.462
SDI11717 101,39 9.848
SDI11717 101,44 1.969
SDI11717 101,42 9.850
SDI11717 101,32 35.000
SDI11717 101,44 3.938
SDI11717 101,42 1.822
SDI11717 101,44 591
SDI11717 101,44 9.844
SDI11717 101,44 690
SDI11717 101,42 1.000
SDI11717 101,44 1.000
SDI11717 101,40 24.630
SDI11717 101,44 985
SDI11717 101,39 4.000
SDI11717 101,44 1.280
SDI11717 101,42 5.000
SDI11717 101,44 985
SDI11717 101,39 1.000
SDI11717 101,39 2.659
SDI11717 101,42 1.970
SDI11717 101,42 19.691
SDI11717 101,56 14.751
SDI11717 101,44 6.900
SDI11717 101,44 2.960
SDI11717 101,56 21.684
STB 10,70 190.000
TCB 26,40 104.000
TCB 26,40 40.000
TCB 24,70 20.000
TCD 11,30 200.000
TDC 9,00 20.000
TNA 18,20 30.000
TNI 10,05 1.882.410
TNI 10,00 160.000
VCB 90,20 30.000
VHM 97,00 80.000
VHM 97,00 20.000
VHM11726 102,16 1.770
VHM11726 102,16 2.188
VHM11726 102,23 500
VHM11726 102,21 11.908
VHM11726 102,21 35.000
VHM11726 102,07 1.770
VHM11801 105,64 35.890
VHM11801 105,60 9.642
VHM11801 105,94 1.898
VHM11801 105,30 9.650
VHM11801 105,64 5.851
VHM11802 103,21 1.947
VHM11802 103,52 1.500
VHM11802 103,29 2.410
VHM11802 103,29 5.210
VHM11802 103,29 2.832
VHM11802 103,29 4.548
VHM11802 103,29 7.740
VHM11802 103,29 2.191
VHM11802 103,29 2.643
VHM11802 103,29 4.592
VHM11802 103,29 3.142
VHM11802 103,12 1.460
VHM11802 103,12 1.930
VHM11802 103,12 4.745
VHM11802 103,29 1.449
VHM11802 103,54 1.929
VHM11802 103,13 8.115
VHM11802 103,21 2.754
VHM11802 103,21 30.136
VHM11802 103,21 1.706
VHM11802 103,29 1.800
VHM11802 103,29 970
VHM11802 103,29 2.064
VHM11802 103,21 2.000
VHM11802 103,21 2.000
VHM11802 103,21 1.214
VHM11802 103,20 5.830
VHM11802 103,21 753
VHM11802 103,21 4.220
VHM11802 103,21 2.052
VHM11802 103,21 972
VHM11802 103,21 4.857
VHM11802 103,52 4.860
VHM11802 103,21 2.985
VHM11802 103,21 1.609
VHM11802 103,21 786
VHM11802 103,21 2.000
VHM11802 103,21 2.000
VHM11802 103,21 7.535
VIC 119,40 20.000
VIC11716 104,88 2.667
VIC11716 104,29 4.788
VIC11716 104,34 2.201
VIC11716 104,32 7.660
VIC11716 104,29 8.618
VIC11716 104,75 3.550
VIC11716 104,29 9.588
VIC11716 104,36 6.477
VIC11725 104,16 1.000
VIC11725 104,29 3.881
VIC11725 104,29 6.839
VIC11725 104,29 961
VIC11813 102,17 1.564
VIC11813 101,92 11.636
VIC11813 101,79 2.489
VIC11814 105,30 6.873
VIC11814 105,30 3.830
VIC11814 105,42 1.000
VIC11901 103,75 1.925
VIC11901 103,75 6.737
VNG 20,00 351.000
VNG 20,10 296.000
VPB 22,45 40.000
VPB 22,45 80.000
VPB 21,00 690.000
VPB 22,45 21.850
VPB 22,45 23.180
VPB 22,45 20.000
VPB 22,45 27.000
VPB 22,45 27.970
VPB 22,45 50.000
VPB 22,45 30.000
VPB 22,45 20.000
VPB 22,45 42.620
VPB 22,45 34.160
VPB 22,45 85.840
VPB 22,45 50.000
VPB 22,45 70.000
VPL11809 104,60 955
VPL11809 104,60 9.546
VPL11809 104,55 2.500
VPL11809 104,27 3.415
VPL11809 104,27 3.410
VPL11809 104,27 3.359
VPL11809 104,34 1.914
VPL11809 104,34 5.750
VPL11809 104,34 2.984
VPL11809 104,34 6.800
VPL11809 104,34 8.140
VPL11809 104,60 955
VPL11809 104,60 9.546
VPL11809 104,34 5.800
VPL11809 104,34 960
VPL11809 104,58 2.880
VPL11809 104,55 1.250
VPL11809 104,60 4.295
VPL11809 104,34 2.871
VPL11809 104,20 3.818
VPL11809 104,20 4.895
VPL11809 104,20 2.720
VPL11809 104,34 3.049
VPL11810 105,05 3.624
VPL11810 105,05 1.431
VPL11810 105,05 1.384
VPL11810 105,05 8.121
VPL11810 105,05 4.753
VPL11810 105,05 3.624
VPL11810 104,92 5.900
VPL11810 105,05 4.320
VPL11810 104,99 9.511
VPL11810 105,05 75
VPL11810 105,05 1.238
VPL11810 104,94 1.192
VPL11810 104,94 5.469
VPL11810 104,93 3.039
VPL11811 105,09 11.880
VPL11811 105,07 3.810
VPL11811 105,04 8.080
VPL11811 105,09 5.036
VRC 17,80 255.000
VRC 17,80 273.000
VRC 17,80 255.000
VRC 17,80 273.000
VRE 35,40 60.000
VRE 35,40 40.000
VRE 35,25 486.380